Kontaktujte nás: +420 775 640 170 | info@e-k.cz
0 Kč

 

 Revize

  Elektroinstalaci bereme jako samozřejmost, jako něco, co je tu napořád. Ale není tomu tak. Materiály elektroinstalace stárnou, tepelně zdegenerovávají, zásuvky a vypínače se mechanicky opotřebovávají. Kromě toho se ve vypínačích a zásuvkách usazuje prach, případně hmyz. Proto je třeba čas od času elektroinstalaci zkontrolovat a proměřit. Toto příslušná norma doporučuje dělat každých pět let. 

 Revize je předepsána především zákoníkem práce (zákon číslo 262/2006 Sb.) a to v § 101 odstavec 1.. Dále zákonem číslo 309/2006 Sb. v § 2, podle kterého je zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí přijímáním opatření k prevenci rizik a v § 4, který zaměstnavateli ukládá, že stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Dalším právním předpisem, který v § 3 a § 4 vyžaduje od zaměstnavatele stanovení termínů, lhůt a rozsahů kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukcí technického vybavení pracoviště je nařízení vlády číslo 101/2005 Sb.. 

Další duvod pro provádění revizí je zákon číslo 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve kterém jsou v § 20 uvedeny sankce, kterými může být fyzická osoba potrestána, nedodrží-li požadavky na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu. V případě požáru, úrazu elektrickým proudem pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí

Tel

tel.: +420 775 640 170

      

e-mail: info@e-k.cz